درخواست اعزام يک هيئت بين المللیِ غير دولتی برای تحقيق به ايران پيرامون وضعيت حقوق بشر خبر
09/12/2008 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

 ترجمه درخواست جمعی از گروههای فعال حقوق بشر ايرانی به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر به انضمام گزارشی کوتاه از وضعيت حقوق بشر در ايران


کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل!


نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر!


مقامات دولتی در ايران همواره ادعا کرده اند که حقوق بشر در ايران رعايت می گردد و بر اين مبنا  تبليغات خود را نيز سازمان داده اند. عليرغم اين ادعا و بنا بر گزارشات مختلف نهادهای حقوق بشری  و از جمله گزارشات ما، بعنوان جمعی از اين گروهها ، که همواره وضعيت حقوق بشر در ايران را زير نظر دارد؛ حقوق بشر در ايران  به گونه ای گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده از سوی دولت ايران نقض می گردد.


براساس اعداد و ارقام گزارش سال 2008 ، که ذيلاً به دنبال می آيد و عمدتاً مبتنی بر منابع رسمی دولتی است، حقوق بشر شديدتر از سال قبل و به شکلهای  مختلف نقض گرديده که شامل موارد عمده زير می باشد:  افزايش صدور و اجرای حکم اعدام، صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از هیجده سال، گسترش دستگيری و محاکمه دانشجويان و فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی، سرکوب بی وقفه زنان در عرصه های مختلف، اخراج و بيکاری کارگران و دريغ کردن حقوق اوليه آنها، سرکوب اقليتهای دينی و قومی و . . .


بدينوسيله از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای بين المللی مدافع  حقوق بشر تقاضا می کنيم تا کوشش خود را جهت اعزام يک هيئت بين المللیِ غير دولتی  برای تحقيق پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران مبذول دارند تا متعاقب آن امکان قضاوت و اقدام لازم در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران هموار گردد.


ما از تمامی مدافعين حقوق بشر خواستاريم تا عليه نقض حقوق بشر در ايران عکس العمل نشان داده و اعتراض و اقدامات خود را جهت رعایت آن بکار ببندند.


 انجمن دفاع از زندانيان سياسی

سازمان حقوق بشر کردستان


فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی


کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی


کميته دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان ـ آسمک


کميته گزارشگران حقوق بشر


20/09/1387 برابر با10/12/2008


 متن گزارش وضعيت حقوق بشر  ) دسامبر 2007 تا نوامبر 2008 (


کل موارد نقض حقوق بشر، که در فاصله زمانی اين گزارش ثبت و جمع آوری شده است، به شرح زير به اطلاع می رسد:


 دانشجويان:


·         بازداشت: 229 مورد


·         بازجوئی: 68 مورد


·         احضار به دادگاه: 115 مورد


·         محاکمات: 46 مورد


·         احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 55 مورد


·         احضار به کميته های انضباطی: 287مورد


·         احکام صادر شده توسط کميته های انضباطی: 256 مورد


·         اخراج از دانشگاه: 13مورد


·         ضرب و شتم دانشجويان: 17 مورد


·         تهديد و ارعاب: 39 مورد


·         انحلال نهادهای دانشجوئی: 28 مورد


·         توقيف نشريات دانشجوئی: 54 مورد


·         جلوگيری از اجرامی مراسم: 4 مورد


·         صدور قرار وثیقه جهت آزادی 50 مورد


مطبوعات:


·         احضار به دادگاه: 71 مورد


·         بازداشت: 22 مورد


·         بازجوئی: 6 مورد


·         محاکمه: 37 مورد


·         اخطار کتبی: 183 مورد


·         احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 38 مورد


·         توقيف کتاب: 1 مورد


·         مسدود کردن سايت ها: 34 مورد


·         توقيف مطبوعات: 39 مورد


·         جلوگيری از نمايش فيلم: 21 مورد


·         اخراج از کار: 98 مورد


·         اخراج خبرنگاران خارجی از ایران:1 مورد


·         تهديد و ارعاب: 5 مورد


·         ضرب وشتم: 5 مورد


·         تعطيلی نهادهای مطبوعاتی: 44 مورد


فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی:


·         احضار به دادگاه: 186 مورد


·         بازجوئی: 20 مورد


·         بازداشت: 738 مورد


·         محاکمات: 37 مورد


·         احکام صادر شده توسط دادگاه ها: 251 مورد


·         تهديد و ارعاب: 23 مورد


·         آزادی با قرار وثيقه: 105 مورد


·         ممنوع الخروح: 5 مورد


·         ضرب و شتم: 10 مورد


·         اخراج از کار به دليل فعاليت سياسی: 37 مورد


·         جلوگيری از اجرای مراسم: 33 مورد


·         حمله به نهادهای مدنی: 1 مورد


·         جلوگيری از فعاليت تشکل های سياسی: 1 مورد


·         رد صلاحیت : 2200 مورد


·         تعطيلی نهادهای فرهنگی: 1 مورد


کارگران:


·         عدم پرداخت حقوق و مزايا: 66859 مورد


·         اخراج از کار: 34800 مورد


·         بازداشت: 204 مورد


·         احضار به دادگاه: 62 مورد


·         احکام دادگاه: 33 مورد


·         محاکمه: 12 مورد


·         مرگ در حين انجام کار: 145 مورد


·         بازجوئی: 8 مورد


·         حمله به تجمع کارگران: 12 مورد


اعدام:


·         اعدام شده گان: 250 مورد


·         منتظرين اعدام: 247 مورد


·         منتظرين اعدام (زندانیان سياسی): 17 مورد


·         اعدام شده گان (زندانيان سياسی): 13 مورد


·         اعدام در ملاء عام: 30 مورد


·         هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال سن (اعدام شده): 8 مورد


·         سنگسار (احکام صادر شده): 5 مورد


زنان:


·         احضار به دادگاه: 18 مورد


·         محاکمه: 25 مورد


·         احکام صادر شده: 34 مورد


·         بازداشت: 16 مورد


·         بازجوئی: 8 مورد


·         ممنوع الخروخ: 8مورد


·         سایت های مسدود شده ( مربوط به زنان):19 مورد


·         اعتصاب غذا در زندان:11 مورد


·         صدور قرار وثیقه جهت آزادی:3 مورد


دستگيری عمومی، قتل مردم:


·         دستگيری عمومی: 11201 مورد


·         قتل مردم: 29 مورد


·         قتل مشکوک: 7 مورد


زندانيان سياسی:


·         اعتصاب غذا: 97 مورد


·         قتل زیر شکنجه: 2 مورد


·         ممنوع الملاقات: 14 مورد


·         جلوگيری از مرخصی جهت درمان: 14 مورد


·         ضرب و شتم: 8 مورد


·         بازجوئی مجدد: 6 مورد


·         مرگ در زندان: 3 مورد


·         تهدید و ارعاب: 5 مورد


·         مفقود الاثر: 3 مورد


·         بلاتکليف: 14 مورد


·         محاکمه مجدد: 17 مورد


·         احکام صادر شده در دوران محکوميت: 17مورد


·         جلوگيری از آزادی: 1 مورد


·         گواهی علیه شکنجه: 32 مورد


قصاص:


·         قصاص دست: 12 مورد


·         قصاص  پا: 5 مورد


·         قصاص چشم: 3 مورد


 اقلیتهای دینی:


·         بازداشت ها: 37 مورد


·         احضار به دادگاه: 46 مورد


·         محاکمات: 4 مورد


·         احکام صادر شده از دادگاه ها: 14 مورد


·         اخراج از کار: 8 مورد


·         تهدید و ارعاب : 13 مورد


·         حمله به اماکن مذهبی : 4 مورد


·         تخریب اماکن مذهبی : 4 مورد


·         جلو گیری از ادامه تحصیل  : 11 مورد


·         لغو جواز کسب و کار: 1 مورد


·         جلو گیری از آزادی : 7 مورد


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com