تائیدحکم زندان یک فعال سیاسی خبر
15/04/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

تائیدحکم یک فعال سیاسی


خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان


حکم زندان محمدقوامی فعال سیاسی که به اتهام ارتباط بایکی ازاحزاب کردی وخدشه واردنمودن به استقلال وتمامیت ارضی به دوسال وچهارماه حبس  تعزیری ازسوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج محکوم شده بودقطعی شد.


این حکم عیناتوسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان کردستان تائیدشد.وی پیشتردربهمن ماه 87مدت سه ماه رادربازداشت گذراندکه باقراروثیقه پنجاه میلیون تومانی به طورموقت آزادشد.


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com