اعدام قاضی محمد، به دارآویختن حقوق بشر در کُردستان بود گزارش خبری
29/03/2018 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


اعدام قاضی محمد، به دارآویختن حقوق بشر در کُردستان بود

همانگونه که تاریخ گواهی می دهد، در دوران حکومت استبدادی پیشین
و در نتیجه ستمگری و بی تدبیری فروپاشنده حکومتگران وقت در ۷۲ سال پیش، کشور ایران به اشغال قدرتهای جهانی درآمده بود. در نتیجه فرو پاشی حکومت مرکزی و اشغالگریهای خارجی، ناامنی، قتل و غارتگری و پایمال شدن ابتدایی ترین حقوق اساسی مردم ایران فراگیر و همه جا گیر شده بود.، به طوریکه مردم جوامع ملی و قومی بویژە مردم مناطق حاشیه ای چون کُردستان،در وضعیتی رنجبار قرار گرفته بودند.
در چنین شرایطی گروهی از کوشندگان سیاسی و مدنی کُرد دراندیشه نجات مردم از رنج و ستم و به جهت رفع ناامنی و ایجاد آرامش و امنیت در کُردستان و هم چنین با هدف اساسی دستیابی به بخشی از حقوق نادیده گرفته شده مردم کُرد، آغازگر اقداماتی شجاعانه گردیدند که تاریخ مردمان تحت ستم آنرا برای همیشه و تا ابد،به یاد خواهد داشت.
"قاضی محمد" و همفکرانش در دوم بهمن ۱۳۲٤ برابر با ۲۲ژانویه ۱۹٤٦ بااعلام خودمختاری کردستان در چارچوب مرزهای رسمی ایران، امکانی را فراهم آوردند برای استقرار امنیت و صلح و آرامش در کُردستان، و نیز تامین بخشی از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم کُرد، مشابه همان حقوقی که دو سال بعد در اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹٤۸ مورد تصویب قرار گرفت.
اگرچه عمر خودمختاری کُردستان در ایران تنها یازده ماه بود اما درسی بزرگ از برابری خواهی، آزادی خواهی، دموکراسی طلبی و صلح خواهی به یادگار گذاشت. تلاش قاضی محمد، اقدامی قابل ستایش برای همزیستی متمدنانه جامعه کُرد با دیگر جوامع هم سرنوشت در ایران و فارغ از مناسبات سلطه جویانه بود.
امروز وجدان جامعه آزاد بشری و نیز آیندگان به درستی قضاوت خواهند کرد که اعلام خودمختاری کُردستان در سال ۱۹٤٦، اقدامی حقوق بشرطلبانه و صلح خواهانه بود. بی تردید قاضی محمد و رهبران خودمختاری طلب کردستان، از مشعل داران تاریخ حق طلبی و برابری خواهی و تاریخ ارزش های دموکراتیک جامعه بشری اند که نامشان تا ابد ماندگار خواهد ماند.
اما دهم فروردین برابر است با ۳۰ مارس ۱۹٤۷ ، روزی که قاضی محمد همراه با سیف قاضی و صدرقاضی به جرم اعلام خودمختاری کُردستان و به گناه اقدام برای استقرار دموکراسی در ایران، در مهاباد به دارآویخته شدند.
این اقدام جنایت بار که در پی آن دهها نفر دیگر از فعالان کُرد نیز به دار آویخته شده و یا اعدام شدند هرگز مانع از آن نگردیده است که مردم کُرد از حقوق انسانی و خواسته های اساسی خود دست بردارند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان، بر این باور است که به دار آویختن قاضی ها در آن مقطع از تاریخ، به دار آویختن حقوق بشر و تیرباران وجدان انسانیت در کُردستان بوده است. این سازمان همراستا با جامعه کُرد و مردم کُردستان، عمل جنایتکارانه اعدام قاضی ها را فراموش نخواهد کرد.
تاریح: ۹ فروردین۱۳۹۷/ ۲۹ مارس ۲۰۱۸
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

http://www.hro-kurd.net
https://t.me/rmmkurdistan
http://www.hro-kurd.net
http://www.didban.net
https://www.facebook.com/prmmkkurd1
https://www.facebook.com/DIDBAN.KURDISTAN/?ref=hl
https://twitter.com/prmmkkurd1
https://www.balatarin.com/users/prmmkkurd1/links/submitted
https://t.me/hrokurd
https://www.instagram.com/prmmkkurd/

ایمیل:
prmmkkurd1@gmail.com
info@hro-kurd.net
     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com