بیانیه عمومی
بنیاد مدافع حقوق بشری اروپایی آزادی کبودوند را خواستار شده است 27/7/1394
بیشتر

  بیانیه عمومی
اقلیم کردستان و روژآوا نظارت های حقوق بشری را فرصت بشمارند 24/7/1394
بیشتر

  بیانیه عمومی
با حل دموکراتیک اختلافات بر رفع تنش ها اقدام شود 24/7/1394
بیشتر

  بیانیه عمومی
تسلیت مردم، دعوت از عربستان به پذیرش مسئولیت هایش 24/7/1394
بیشتر

  بیانیه عمومی
قساوت علیه صلح و دموکراسی غیرقابل بخشش است 19/7/1394
بیشتر

  بیانیه عمومی
بنیاد مدافع حقوق بشری اروپایی آزادی کبودوند را خواستار شده است 27/7/1394
بنیاد دفاع از حقوق اقوام تحت ستم که مرکز آن در آلمان است، آزادی محمد صدیق کبودوند رئیس دربند سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را خواستار شده است. آقای تیلمان زولش، رئیس این بنیاد در گفتگو با دویچه له اعلام نمود که از وزیر امور خارجه آلمان که به تهران سفر کرده، خواسته است تا از مقام های ایرانی بخواهد محمد صدیق کبودوند مدافع حقوق بشر کرد ایرانی را از زندان آزاد کند. بنیاد دفاع از اقوام تحت ستم به همراه 2 سازمان دیگر حقوق بشری سفر آقای اشتان مایر وزیر امورخارجه آلمان را به جمهوری اسلامی ایران مورد انتقاد شدید قرار دادند و ضمن ابراز نگرانی از احتمال قربانی شدن حقوق بشر مردم ایران در جریان مراودات تجاری و اقتصادی از طرف های اروپایی خواسته اند مسئله نقض حقوق بشر، زندانیان سیاسی و موضوع اعلام های گسترده در ایران را به فراموشی نسپرند
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com