بیانیه عمومی
نقض حقوق شش هزار کاندیدای نمایندگی، نقض حقوق بشر است 22/11/1394
بیشتر

  بیانیه عمومی
حکم مرگ ۲۷ زندانی کرد متوقف و لغو شود 6/11/1394
حکم مرگ ۲۷ زندانی کرد متوقف و لغو شود
براساس آخرین گزارش‌ها و بنا به تایید برخی منابع محلی اجرای احکام مرگ ۲۷ تن از زندانیان کرد محبوس در زندان رجایی شهر، اخیرا مورد تایید و صادر شده است. این ۲۷ زندانی که عموما کم سن و سال و جوان و دارای گرایشات مذهبی اسلامی و از اهل سنت می‌باشند از چند سال پیش به دلیل فعالیت‌های مذهبی و افعال مرتبط با آن دستگیر و زندانی شده‌اند. مراجع قضایی و امنیتی فعالیتهای مذهبی این دسته از زندانیان را غیرقانونی و ضد امنیتی اعلام کرده‌اند و ادعا شده برخی از این جوانان زندانی در حمله به چند مقام امنیتی قضایی و دولتی دست داشته‌اند.
: اسامی این زندانیان که هم اکنون در حال تحمل حبس می‌باشند عبارت است
۱-ﮐﺎﻭﻩ ﻭﯾﺴﯽ ۲- ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ ۳- ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ ۴ - ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ ۵ - ﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽ ۶ - ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ ۷ - ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ ۸- ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ ۹-ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩه ۱۰ - ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ ۱۱- ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ ۱۲- ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ ۱۳- ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ ۱۴- ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ ۱۵- ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ ۱۶- ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ ۱۷ - ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ ۱۸- ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ ۱۹- ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ ۲۰- ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ ۲۱- ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ ۲۲- ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ۲۳- ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ۲۴- ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ ۲۵- ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ ۲۶- ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ ۲۷- امید محمودی.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با ابراز تاسف شدید از تایید و احتمال اجرای احکام مرگ ۲۷ زندانی یاد شده، ضمن نا‌مقبول دانستن توسل به خشونت و دست یازیدن به ابزارهای آن برای مقابله با سیاست‌های تبعیض آمیز مذهبی، قومی و نژادی دولتی، اقدامات تلافی جویانه‌ی دولتی از طریق صدور احکام مرگ و سلب حق حیات انسان‌ها با توسل به قانون و زور و قدرت حکومتی را نیز ناموجه، غیر قابل پذیرش، غیر مسئوولانه و به دور از عدالت می‌داند. از این رو از مقام‌های عالیه و مسئوولان دولت جمهوری اسلامی درخواست صدور دستور توقف اجرای احکام ۲۷ زندانی مذهبی کرد و جلوگیری ازاجرایی شدن آن را دارد. این سازمان خواهان اقدامات مقتضی جهت الغای این احکام و اتخاذ تصمیمات قضایی عادلانه، منصفانه، انسانی و قانونی مبتنی بر اصول انسانیت و منطبق بر روح منشور حقوق بشر جهانی برای نامبردگان می‌باشد.
تاریخ: ششم بهمن ۱۳۹۴/ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۶
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
بیشتر

  بیانیه عمومی
دولت جمهوری اسلامی، زندانیان سیاسی را آزاد کند 1/11/1394
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com