پیام نامه
تسلیت و همدردی 24/7/1392
تسلیت و همدردی
استاد محی‌الدین حق‌شناس، نویسنده و شاعر بنام کردستان و از زندانیان سیاسی رژیم گذشته امروز در سنندج به خاک سپرده شد،وی بامداد روزسه شنبه بر اثر بیماری در منزل شخصی خود در سنندج درگذشت.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن ابراز تاسف از مرگ شاعر نامدار کرد سنندجی، مراتب همدردی خود را با خانواده وی و جامعه فرهنگی کردستان اعلام میدارد.
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
چهارشنبه 24 مهر ماه 1392
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
ممانعت از گفتگوی کبودوند با فرزند بیمارش 16/7/1392
بیشتر

  اطلاعیه داخلی
تسلیت و همدردی 24/7/1392

تسلیت و همدردی
استاد محی‌الدین حق‌شناس، نویسنده و شاعر بنام کردستان و از زندانیان سیاسی رژیم گذشته امروز در سنندج به خاک سپرده شد،وی بامداد روزسه شنبه بر اثر بیماری در منزل شخصی خود در سنندج درگذشت.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن ابراز تاسف از مرگ شاعر نامدار کرد سنندجی، مراتب همدردی خود را با خانواده وی و جامعه فرهنگی کردستان اعلام میدارد.
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
چهارشنبه 24 مهر ماه 1392
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com