نامه سرگشاده
به اعتصاب غذا پایان دهید 25/8/1391
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی نامه ایی سرگشاده از دولت ترکیه درخواست کرد که نسبت به حفظ جان اعتصاب کنندگان مسئولانه گام بردارد و از اعتصاب کنندگان کرد نیز درخواست کرد به اعتصاب غذا پایان دهند.
متن این نامه ی سر گشاده در پی می آید.
به اعتصاب غذا پایان دهید
دولت ترکیه مسئولانه گام بر دارد.
نزدیک به 65 روز از اعتصاب غذای قریب به 700 نفر از زندانیان کرد در زندانهای ترکیه میگذرد که در این مدت جمعی از فعالان مدنی و سیاسی و حقو ق بشری از جمله لیلا زانا و برخی از شهرداران مناطق کردنشین نیز در اعلام همبستگی با این زندانیان به این اعتصاب غذا پیو سته اند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن اظهار نگرانی جدی و عمیق خود از وضعیت سلامتی اعتصاب کنندگان از دولت ترکیه درخواست میکند تا نسبت به تحقق خواسته های انسانی آنان مسئولانه گام بردارد.
سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان ضمن اظهار همدردی با اعتصاب کنندگان کرد و اعلام همبستگی با خواسته های انسانی آنان ،مصرانه درخواست مینماید تا برای حفظ جان خود به اعتصاب غذا پایان دهند چرا که وجدانهای بیدار و انسان دوست، ندای انسان طلبی و بشر دوستی آنان را با رساترین صدا شنید .
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
25آبان 1391
15 نوامبر 2012
بیشتر

  نامه سرگشاده
نامه ای سرگشاده خطاب به شش سازمان بین اللملی 15/8/1391

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به شش سازمان بین اللملی از جمله سازمان های دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و پزشکان بدون مرز نگرانی جدی و عمیق خود در خصوص بروز یک فاجعه انسانی در زندانهای ترکیه را به اتخاد اقدام جدی و عاجل فرا خواند.

سازمان دیده بان حقوق بشر

سازمان عفو بین الملل

سازمان گزارشگران بدون مرز

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

سازمان جهانی مبارزه با شکنجه

سازمان پزشکان بدون مرز

صد ها تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی کرد که در زندان های ترکیه به سر میبرند از حدود 2 ماه پیش برای رسیدن به خواست ها و مطالبات طبیعی و انسانی یشان دست به اعتصاب غدا زده اند که در این مدت دولتمردان و مسئولان ترکیه هیچگونه توجهی نسبت به عملی ساختن خواست و مطالبات آنها نداشته اند و حال برخی از اعتصاب کننده ها و خیم گزارش شده است.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن اظهار نگرانی جدی و عمیق خود نسبت به سلامتی جسمی زندانیان اعتصاب کننده از تمامی سازمانهای یادشده و دیگر سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر مصرانه درخواست میکند نسبت به وضعیت این زندانیان کرد بی تفاوت نبوده و از بروز یک فاجعه انسانی در زندانهای ترکیه جلوگیری نمایند و اقدامات جدی در این خصوص را انجام دهند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

دوشنبه 5نوامبر 2012
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com