نامه سرگشاده
نامه کبودوند به آیت الله خامنه ای: 28/1/1391
به عالی جناب آیت اله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران
همانگونه که آشکار است حکومت جمهوری اسلامی به واسطه اتخاذ برخی سیاست های پرتنش و ناموجه از یک طرف با ایستادگی در برابر اراده جهانی و اکثریت ملل متحد، کشور را با انزوای سیاسی و انواعی از تحریم های کمرشکن اقتصادی و مالی و بانکی، و حتی تا مرز رویارویی نظامی و ورود به جنگی بنیان برافکن پیش برده، و از سویی دیگر با اعمال و اجرای سیاست های استبدادی و غیردموکراتیک در روابط با مردم و جوامع ملی، قومی، مذهبی و مدنی و اعمال و آزادی های مشروع، نادیده گرفتن خواسته ها و مطالبات اساسی و واقعی مردم، ناامنی های مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ایجاد جو امنیتی و رعب و وحشت در جامعه، بیدادگری ها و بی عدالتی های قضایی و غیرقضایی، گسترش فسادهای نجومی و سوءاستفاده های عظیم اقتصادی و مالی توسط وابستگان به مراکز قدرت و تشدید و تعمیق فقر و فرودستی و بی کاری بخش های عظیمی از جامعه، کشور را با بحرانی بزرگ و فرساینده و فروپاشنده مواجه ساخته است.
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
احتمال انجام عمل جراحی بر روی محمد صدیق کبودوند 26/1/1391
پزشکان معالج محمد صدیق کبودوند در بیمارستان مدرس تهران به وی اعلام کرده اند که پس از پایان آزمایشات در این هفته ممکن است طی هفته آینده عمل جراحی مربوط به مجاری کلیوی و پروستات بر روی وی انجام دهند
بیشتر

  مناسبتنامه
ناپدیدشدگی اجباری را مردود بشماریم: 23/1/1391
محمدصدیق کبودوند به مناسبت سیزدهمین سال ناپدیدشدگی پیروز و به یاد همه قربانیان ترور و قتل های زنجیره ای بیانیه ای به شرح زیر در زندان صادر کرد:
بیشتر

  مناسبتنامه
پیام کبودوند به مناسبت اعلام خودمختاری کردستان و اعدام رهبران آن: 22/1/1391
محمدصدیق کبودوند به مناسبت روز دوم بهمن- روز اعلام خودمختاری کردستان- و هم چنین به مناسبت روز دهم فروردین- روز اعدام قاضی ها- به ترتیب بیانیه و پیام کوتاهی ارسال داشته که متاسفانه به موقع دریافت نشده و اکنون به ترتیب در پی می آید:
بیشتر

  مناسبتنامه
نهم آوریل روزی برای حقوق بشر در کردستان 22/1/1391
محمدصدیق کبودوند به مناسبت روز تاسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پیامی کوتاه به شرح زیر ارسال داشته است:
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
همچنان بر آرمان های حقوق بشری ایستاده ایم 20/1/1391
در حالی وارد هشتمین سال فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می شویم که همچنان موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر ادامه دارد. تهدید ها، فشار ها ومحدودیت ها و زندانی کردن اعضای موثر سازمان به ویژه موسس و بنیانگذار آن محمد صدیق کبودوند نتوانست ما را در پیگیری وظایف انسانی متزلزل نماید و همچنان بر اصول و آرمان های حقوق بشری ایستاده ایم .
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان آغاز هشتمین سال فعالیت را سر آغازی برای تلاشی جدی می داند و امید وار است در این سال شاهد آزادی تمامی زندانیان سیاسی،عقیدتی و وجدانی باشیم.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
بیشتر

  مناسبتنامه
9 آوریل را روز حقوق بشر کردستان بنامیم 20/1/1391
9 آوریل را روز حقوق بشر کردستان بنامیم
به مناسبت هشتمین سال فعالیت
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
طی هفته های اخیر محمد صدیق کبودوند پیامهای را برای مناسبتهای 8 مارس روز زن ، 15 مارس روز بمباران شیمیای حلبچه و پیام تبریک عید نوروز ودهم فروردین 65 مین سالگرد اعدام قاضی محمد ارسال کرده بودند که متاسفانه این پیامها تاکنون به دست خانواده وی نرسیده است بهمین دلیل پیام سال گذشته ایشان را درمورد روز حقوق بشر در کردستان دوباره منتشر میکنیم تا یادآور درخواست سال گذشته ایشان باشیم .
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com