بیانیه عمومی
به سرکوب و خشونت در کردستان پایان داده شود 16/5/1390
کردوند «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»

محمدصدیق کبودوند در زندان، طی درخواست نامه ای، پایان دهی به سرکوب و خشونت در کردستان را خواستار شد. متن درخواست کبودوند در پی می آید:
بیشتر

  بیانیه عمومی
من فقط یک کوشنده حقوق بشرم 16/5/1390
کردوند: «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»

محمدصدیق کبودوند در زندان طی یادداشتی اتهام زنی مجموعه رسانه های دروغ و فریب و آپارتاید علیه خود و خانواده و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را دروغ پردازی و تخیلی دانست. متن یادداشت در پی می آید:
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
صحت اقدامات اعضا منوط به تایید مقام های عالی سازمان است 15/5/1390
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان؛ محمدصدیق کبودوند طی ابلاغیه ای صحت اقدامات و ماموریت ها، و درستی اظهارات و موضع گیری های اعضای سازمان در خارج از کشور را موکول به تایید رسمی از جانب رئیس کل یا رئیس شورای عالی و یا کمیسیونر عالی سازمان در داخل کشور اعلام کرد. متن نامه ابلاغی کلی در پی می آید:
بیشتر

  پیام نامه
مردم کرد حقوق اساسی خود را از طریق مبارزه مدنی کسب می کنند 8/5/1390
محمدصدیق کبودوند از مردم کرد خواست از طریق مبارزه و نافرمانی مدنی و بدور از خشونت، برای کسب حقوق اساسی و آزادی های بنیادین خود اقدام کنند.

محمدصدیق کبودوند:« مردم کرد دهه هاست که با خشونت، سرکوب و تروریسم دولتی و آپارتاید و بی حقوقی مواجه اند و این در حالی است که رنج و آزار و ادبار این مردم اغلب مورد اغماض کسانی که خود را اپوزیسیون حکومت می خوانند قرار می گیرد، در واقع رفتارها و برخوردهای خشونت بار دولتی نسبت به مردم کرد غالباً از سوی اپوزیسیون غیرکرد بی اهمیت، مسکوت و نادیده انگاشته می شود. متاسفانه اپوزیسیون همانند حکومت از مواضع قیوم مآبانه به مسئله حقوق اساسی مردم کرد می نگرد و با چنین رویکرد و دیدگاهی مردم کرد را محقق به احقاق حقوق اساسی خود نمی دانند و یا معمولاً با نگاهی تبعیض آلود آن را زیاده خواهی ارزیابی می کنند. بنابراین پرواضح است که اپوزیسیون ایرانی نسبت به موضوع حقوق کردها در ایران نه تنها موضع روشن و شفافی اتخاذ نکرده، بلکه بر موج متهم سازی کردها به جدایی خواهی و کردهراسی دامن می زنند. در هرحال اپوزیسیون ایرانی طی دهه های گذشته تا به امروز همراهی و یا حداقل همدردی چندانی نسبت به مردم کرد نشان نداده اند.
بیشتر

  پیام نامه
قدردانی کبودوند از سلیمان چوگلی فعال مدنی کرد 6/5/1390
اطلاعیه
کردوند: «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»
محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در ملاقات غیرحضوری با خانواده خود از شنیدن خبر اقدام نمادین و مدنی آقای سلیمان چوگلی در اعتراض به ادامه نقض حقوق بشر در کردستان و حبس ناعادلانه زندانیان سیاسی کرد از جمله شخص کبودوند، که با دوچرخه مسافتی حدود 2500 کیلومتر از کشور نروژ آغاز و با عبوراز کشورهای سوئد، دانمارک، آلمان، هلند و حضور در مقابل پارلمان اروپا در بلژیک را پیموده است، نهایت تشکر و قدردانی نمود. کبودوند در این رابطه اظهار داشت: «از اقدام اعتراضی و انسان دوستانه و قابل ستایش این عزیز یعنی جناب سلیمان چوگلی بی نهایت سپاسگزارم و در عین حال از رنج و مشقتی که در طول این سفر اعتراضی، متحمل شده و یا احتمالاً با خطراتی مواجه گردیده است، اندوهگین شدم و خود را در تحمل زحمات و رنج وارده بر ایشان مقصر می دانم. من بار دیگر از اقدام مدنی و اعتراضی قابل تقدیر این دوست خوب تشکر می کنم.»
تهران: 7 مردادماه
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com