اطلاعیه مطبوعاتی
کبودوند: جمهوری اسلامی آزادی وا منیت رهبران جنبش سبز را تامین کند 15/12/1389
در پی اعتراضات خیابانی 25 بهمن ماه سال جاری و تهدید رهبران جنبش سبز به بازداشت و زندان، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان در بیانیه ای کوتاه تامین امنیت آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی را خواستار شد.

محمدصدیق کبودوند: «اعتراض های مدنی و مسالمت آمیز جمعی از مردم ایران در 25 بهمن ماه با وجود فضای امنیتی سرکوب و خفقان در کشور، موجب گردید تا نمایندگان دولتی در مجلس و مسئولان قضایی و امنیتی و امامان جمعه دولتی در هجمه ای سنگین و سازمان دهی شده، بازداشت و محاکمه و حتی اعدام و مرگ رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی را خواستار شدند. در همان حال دستگاه های امنیتی و پلیسی و قضایی و انتظامی نیز از تهدیدهای جدی در جهت حبس خانگی و محاکمه رهبران اپوزیسیون داخلی خبر دادند. و اکنون نیز گفته می شود آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی بازداشت شده اند.
بیشتر

  پیام نامه
ستم بزرگ به زبان 40 میلیون کرد 3/12/1389
محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان به مناسبت «روز جهانی زبان مادری» پیام کوتاهی از زندان به بیرون ارسال داشت که متن آن به قرار زیر است:
محمدصدیق کبودوند: «ملل متحد 21 فوریه را روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده است. در این روز مردم کرد در ایران و بطور کلی 40 میلیون کرد در خاورمیانه ناگزیریم به مادرانمان بگوئیم زبانی که در کودکی به ما آموختن، خواندن و نوشتن و آموزش و تدریس آن توسط دولت های حاکم ممنوع شده است. امروز بیش از 80 درصد از مردم کرد خاورمیانه در ایران و ترکیه و سوریه ناچارند تنها به زبان فارسی و ترکی و عربی بنویسند و بخوانند و سخن بگویند. و در اینجا دگربار توجه وجدان جهانی و ملل متحد را به این ستم بزرگ که به زبان مادری 40 میلیون نفر کرد در خاورمیانه هم چنان ستم روا داشته شده و می شود جلب می نمایم. صدالبته دیگر ملیت ها و اقلیت ها در ایران وضعیتی مشابه کردها دارند».
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com