اطلاعیه مطبوعاتی
اعلامیه کبودوند در رابطه با فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 24/1/1389
اشاره: محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که هم اکنون در زندان به سر می برد، در پاسخ به برداشت های نادرست از عملکرد و مواضع سازمان، اعلامیه ای را در 10 بند صادر کرده است که دبیرخانه سازمان اقدام به انتشار آن می نماید، متن اعلامیه در پی می آید:

در پاسخ به برخی تبلیغات ناروا و نیز برداشت های نادرست از مواضع و عملکرد سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و هم چنین برخی چنگ زنی ها بر چهره شفاف و اعتبار این سازمان، یادآوری اصول کلی حاکم بر سازمان و مواضع آن- همراه با پاره ای از توضیحات- در تعقیب اهداف موردنظر که همانا دیده بانی، پاسداری، حمایت و دفاع از حقوق بشر، آزادی های بنیادین و امنیت انسانی انسان ها است، ضروری به نظر می رسد:
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
" اعتراف گیری برمبنای فشار ، فاقد وجاهت حقوقی وانسانی است " 23/1/1389
اطلاعیه
دردومین ملاقات حضوری خانواده کاوه قاسمی کرمانشاهی باوی درمحل بازداشتگاه اداره¬ی اطلاعات کرمانشاه ، این عضوشورای عالی سازمان حقوق بشر، ازفشارهای وارده برخود برای اعتراف مبنی برجاسوسی کردن به نفع بیگانگان خبرداده است.
مضاف براین که دراین دیدار ، این فعال حقوق بشربه لحاظ جسمی وروحی درشرایط بسیارنامناسبی بوده است .
سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان ، فشارها وتهدیدهای اعمال شده براعضاء خودراکه درچندسال اخیرشدت گرفته است راناشی ازتاثیرگذاری وفعالیت های جدی حقوق بشری درراستای نهادینه کردن وترویج فرهنگ حقوق بشرمیداند واعلام میداردکلیه¬ی فعالیت های این سازمان واعضاءآن به ویژه دوست دربندمان ، کاوه قاسمی کرمانشاهی کاملا درچهارچوب قانونی وحقوق بشری بوده واعتراف گیری برمبنای فشاربرخلاف مفاد بند 5 و 9 اعلامیه¬ی جامعه حقوق بشرونیزاصول 23 و 32 حقوق ملت درقانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.
سازمان حقوق بشرکردستان ضمن اعلام نگرانی جدی نسبت به وضعیت سلامتی کاوه قاسمی کرمانشاهی ازمسوولان قضایی میخواهدکه مقدمات آزادی این فعال حقوق بشررافراهم نمایند.
سازمان حقوق بشرکردستان
23/فروردین/1389/11/4/2010
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
پیام کبودوند به مناسبت 9 آوریل2005 18/1/1389
اشاره: در روز 9 آوریل 2005 برابر با 20 فروردین 1384 سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به همت محمدصدیق کبودوند تاسیس و در تهران اعلام موجودیت کرد. با آغاز فعالیت این سازمان و با همت و کوشش و جدیت کبودوند مساله حقوق بشر در کردستان و بویژه نقض آن، به موضوعی قابل طرح در عرصه حقوق بشر بین الملل تبدیل گردید. حمایت و دفاع پیگیرانه کبودوند از حقوق بشر، بویژه حقوق بشر کردستان با واکنش شدید امنیتی- قضایی دولت ایران روبرو شد. وی در بهار 1386 بازداشت و زندانی گردید و بنیاد موجودیتی به نام دفاع از حقوق بشر و حمایت از حقوق بشر در کردستان به اقدام بر علیه امنیت ملی تعبیر، و تاوان دفاع از حقوق بشر یازده سال حبس برای کبودوند به دنبال آورد.
کبودوند که بیش از یکهزار روز است به جرم دفاع و حمایت از حقوق بشر تحمل کیفر حبس می نماید، در آستانه ماه ورود به چهارمین سال حبس و در آستانه ششمین سال فعالیت سازمان متبوع خود، پیامی را از درون زندان به بیرون ارسال داشته است. دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، بدینوسیله پیام رئیس زندانی خود را منتشر می نماید (متن آن در پی می آید):
بیشتر

  مناسبتنامه
پیام کبودوند به مناسبت 9 آوریل2005 18/1/1389
اشاره: در روز 9 آوریل 2005 برابر با 20 فروردین 1384 سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به همت محمدصدیق کبودوند تاسیس و در تهران اعلام موجودیت کرد. با آغاز فعالیت این سازمان و با همت و کوشش و جدیت کبودوند مساله حقوق بشر در کردستان و بویژه نقض آن، به موضوعی قابل طرح در عرصه حقوق بشر بین الملل تبدیل گردید. حمایت و دفاع پیگیرانه کبودوند از حقوق بشر، بویژه حقوق بشر کردستان با واکنش شدید امنیتی- قضایی دولت ایران روبرو شد. وی در بهار 1386 بازداشت و زندانی گردید و بنیاد موجودیتی به نام دفاع از حقوق بشر و حمایت از حقوق بشر در کردستان به اقدام بر علیه امنیت ملی تعبیر، و تاوان دفاع از حقوق بشر یازده سال حبس برای کبودوند به دنبال آورد.
کبودوند که بیش از یکهزار روز است به جرم دفاع و حمایت از حقوق بشر تحمل کیفر حبس می نماید، در آستانه ماه ورود به چهارمین سال حبس و در آستانه ششمین سال فعالیت سازمان متبوع خود، پیامی را از درون زندان به بیرون ارسال داشته است. دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، بدینوسیله پیام رئیس زندانی خود را منتشر می نماید (متن آن در پی می آید):
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com