پیام نامه
آزادی فعال حقوق بشر 18/5/1388
پیام تبریک

مسعود کرد پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و دبیر بنیاد دمکراسی و حقوق بشر کردستان ایران در مرداد ماه سال گذشته به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام دستگیر و دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد وی را به یکسال حبس تعزیری محکوم کرد . آقای کرد پور پس از تحمل یکسال حبس هفته گذشته از زندان آزاد گردید است.
بیشتر

  بیانیه عمومی
فعالان حقوق بشر آزاد شوند 18/5/1388
همانگونه که همگان اطلاع دارند طی دو ماه گذشته و متعاقب انتخابات ریاست جمهوری ایران تعداد زیادی از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات به همرا تعدادی از اعضا و مقامات احزاب و سازمانهای سیاسی اصلاح طلب و همچنین تعدادی از فعالان حقوق بشر ازجمله آقایان عبدالفتاح سلطانی ،محمد علی دادخواه از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، خانم شیوا نظر آهاری از کمیته دانشویی مدافعان حقوق بشر و آقای کیوان صمیمی از اعضای کمیته بازداشتهای خودسرانه دستگیر شده و با گذشت بیش از 50 روز از بازداشت نامبردگان هیچگونه اقدامی جهت تعیین وضعیت وآزادی آنها صورت نگرفته است .
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com