خبر
صارم الدین صادق وزیری شخصیت برجسته کُرد درگذشت 22/1/1397
بیشتر

  خبر
سازمان حقوق بشر کردستان چهارده ساله شد 19/1/1397
بیشتر

  گزارش خبری
اعدام قاضی محمد، به دارآویختن حقوق بشر در کُردستان بود 9/1/1397

اعدام قاضی محمد، به دارآویختن حقوق بشر در کُردستان بود

همانگونه که تاریخ گواهی می دهد، در دوران حکومت استبدادی پیشین
و در نتیجه ستمگری و بی تدبیری فروپاشنده حکومتگران وقت در ۷۲ سال پیش، کشور ایران به اشغال قدرتهای جهانی درآمده بود. در نتیجه فرو پاشی حکومت مرکزی و اشغالگریهای خارجی، ناامنی، قتل و غارتگری و پایمال شدن ابتدایی ترین حقوق اساسی مردم ایران فراگیر و همه جا گیر شده بود.، به طوریکه مردم جوامع ملی و قومی بویژە مردم مناطق حاشیه ای چون کُردستان،در وضعیتی رنجبار قرار گرفته بودند.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com