خبر
اعتصاب غذای 30زندانی در کرج 14/7/1390
حدود 30 نفر از زندانیان زندان رجایی شهر کرج از دو روز پیش اعتصاب غذا کرده اند.
این زندانیان اعلام کرده اند در اعتراض به نقض حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی دست به اعتصاب غذا زده اند.
اسامی تعدادی از زندانیان که در اعتراض به نقض حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی از دو روز پیش دست به اعتصاب غذا زدهاند به شرح ذیل میباشد:
1- محمد برائی2- فرهاد سلیمی3- خلیل حمیدی4- حسین امینی5- ابراهیم
قدیرف6-عبدالله خسروزاد7- خسرو بشارت8- احمد عبدالهی9- هیمن محمودتختی10- حسین
جوادی11-خالد حاجی زاده12- آرمان بهمنی13- حامد احمدی14- بهرام احمدی15- کمال
ملائی16- محمدظاهربهمنی17- کیوان زندکریمی18- جمشید دهقانی19- جهانگیر دهقانی20-
هوشیار محمدی21- خبات منبری22- صلاح محمودی23- هادی امینی24- رمضان سعیدی25- جعفر
غفوری26- حسام محمدی27- انور خضری 28- کامران شیخی29- خسرو زرستان
بیشتر

  خبر
15 آبان، زمان برگزاری دادگاه وحید اصغری 7/7/1390
دادگاهی وحید اصغری فعال سایبری 15 آبان ماه 90 بعد از 41 ماه حبس برگزار میشود وی در تاریخ ۸۷/۷/۱۳ توسط مامورين لباس شخصی سپاه بازداشت شد.
دراسفند ماه 87 شبکه سایبری سپاه پاسداران خبر بازداشت وحید اصغری و چند نفر دیگر را به اتهام مدیریت سایت‌های که ضد دین اسلام عنوان شده بود شد را اعلام کرد.
وحید اصغری همراه دیگر متهمان پرونده در طول دوره‌ی بازداشت متحمل فشارهای جسمی‌و روحی فراوانی شده و مجبور به اعترافات تلویزیونی علیه خود شده بود. این اعترافات در حالی در شبکه‌های تلویزیونی پخش شده بود که هنوز این متهمان در هیچ دادگاهی محاکمه نشده بودند.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com