میثاق دیده بانان
برگزاری دادگاه هفت فعال کرد 22/3/1388
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان

سقز:شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز روز چهارشنبه 20 خردادماه دادگاهی 7 فعال کرد را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی برگزار کرد.

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز دادگاهی آقایان لقمان روشنی ،آرش فاروقی،آرمان محمد پور،بهزاد امین توکل، برهان غسالی ،هادی بهرامی و نعمت احمدیان که همگی از شهروندان بانه ای هستند را به اتهام هواداری از احزاب کردی برگزار کرد .

این افراد از 12 اسفندماه 1387تا 20 فروردین 1388در بازداشت بودند وبا سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بودند.

در همین روز 9 فعال کرد دیگربه اتهام مشابه محاکمه شده بودند.
بیشتر

  خبر
برگزاری دادگاه 9 فعال کرد 20/3/1388
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان

سقز:شعبه اول دادگاه انقلای شهرستان سقز روز چهارشنبه 20 خردادماه دادگاهی 9 فعال کرد را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی برگزار کرد.

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز آقایان محمد کریمی ،بهالدین ساعدی ،خالد مصطفی زاده ،ایوب معروفی ،رحمان رضایی و چهار جوان دیگر را که اسامی آنها تاکنون مشخص نشده است را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی برگزار کرد .این افراد از 35 روز پیش در بازداشت بودند که هفته پیش به زندان عمومی شهرستان سقز منتقل شدند.ریس دادگاه با قرار وثیقه این افراد موافقت نکرده است .

گفته میشود دادگاهی تمامی این افراد کمتر از نیم ساعت طول کشیده است .
پنجشنبه 21خردادماه1388
بیشتر

  خبر
حکم حبس برای دوفعال کرد 20/3/1388
ارومیه:دو فعال کرد به نامهای رحمان رحیم پور و منصور محمدی اهل شهرهای سقز و سنندج توسط دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به حبس های 3 و 5 سال و تبعید به بندر عباس محکوم شدند.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com